PRIVACYVERKLARING

  

  

  

Verkor Massage, Begeleiding & Karliens Massage Salon respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Verkor Massage, Begeleiding & Salon verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

 

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Verkor Massage, Begeleiding & Salon ontvangt en verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Verkor Massage, of om een andere reden persoonsgegevens aan Verkor verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

  

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

  

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Verkor Massage, Begeleiding & Salon, gevestigd te Mauritsstraat, A2, 4551 GR Sas van Gent, KvK-nummer: NL 22062141.

  

  

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Verkor Massage, Begeleiding & Salon. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam  Adresgegevens

e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

  

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Communicatie over afspraken en informatie

Het opnemen en verwerken van uw bestelling(en)

Het doen van mededelingen via de post, e-mail, telefonisch en/of nieuwsbrieven

Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Adres alleen nodig voor huis- of bedrijfsbezoeken

Toesturen van wettelijk verplichte zaken

Voor- en achternaam zolang u mijn klant bent en voor op de Klantenkaart voor particulieren

Eventueel genomen foto’s tijdens een massage behandeling, in de salon, op beurzen of elders mogen, na toestemming van u, gedeeld worden op Social Media.

 

  

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

  

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.  

  

  

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via verkor_k@hotmail.com met in de onderwerp regel het woord gegevens.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

  

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

  

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: verkor_k@hotmail.com ovv Uitschrijven.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.  

  

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

  

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Zolang u klant bij mij bent.

  

  

Artikel 9 - Toepasselijk recht

  

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 10 - Contact

  

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Karlien Verherbrugge-Korbee, verkor_k@hotmail.com, +31 6 5105 8384Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 29 mei 2018 tot nader order.

Bijgewerkt op 6 november 2018